Lösningar per bransch

Boltonshield erbjuder lösningar som är utformade för att erbjuda praktiska, verkliga fördelar som i slutändan kommer att underlätta stabiliteten i din organisation och göra det möjligt för den att utvecklas utan att behöva vara rädd för eventuella skador på vare sig dess kundbas eller dina egna data, din infrastruktur och dina anställdas integritet.

Det är därför som de tjänster som Boltonshield kan erbjuda ditt företag kan ge konkreta förbättringar av din förmåga att skydda dig på ett proaktivt och ständigt förbättrat sätt, samtidigt som du kan följa alla branschspecifika eller integritetsrelaterade regelverk på ett bekvämt sätt.

Boltonshields banbrytande cybersäkerhetslösningar kretsar kring ett fyrdelat tillvägagångssätt, där vi integrerar riskminimering, aldrig vilar på våra lagrar, arbetar med dig och eventuella övervakande organ för att uppnå efterlevnad och låter din organisation uppdatera sina dagliga arbetsmetoder utan att öka riskerna.

Payment Service Providers

Safeguard Your Payment Services with Boltonshield’s Expert Solutions Ease your mind: keep your systems safe with our continous security solutions. In the rapidly evolving landscape of payment services, security is not just a necessity—it’s your competitive advantage. At Boltonshield, we understand the unique challenges faced by Payment Service Providers (PSPs), and offer tailored solutions to fortify your operations against cyber threats. Schedule a Consultation PSP Pain Points We Address Hacking and Data Leakage Safeguard sensitive client and financial data by implementing robust security measures to prevent unauthorized access and protect against potential data breaches. Interception of Payments Prevent interception attempts

Läs mer

Forex Companies (CIF’s)

Pioneering Advanced Cybersecurity Solutions for Forex Companies Ease your mind: keep your systems safe with our continous security solutions. The global forex market, with its vast scale and intricate operations, is a prime target for cyber adversaries. As the digital landscape evolves, so do the threats. Boltonshield is at the forefront of this cybersecurity challenge, offering state-of-the-art solutions tailored specifically for Forex Companies (CIF’s). Explore Our Technical Solutions Technical Pain Points Addressed Hacking & Data Breaches Advanced Persistent Threats (APTs) and zero-day exploits can compromise systems, leading to unauthorized access and data breaches. Protecting client Personal Information (PI) and sensitive

Läs mer

FinTech

Secure Your Fintech Innovations with Boltonshield Ease your mind: keep your systems safe with our continous security solutions. In the dynamic world of Fintech, innovation is your currency, and trust is your backbone. At Boltonshield, we recognize the unique challenges faced by Fintech companies, from the constant threat of hacking to the need for seamless services and data integrity. Our tailored cybersecurity solutions are engineered to empower your Fintech ventures, providing you with the confidence to innovate fearlessly. Contact Us Fintech Pain Points We Address Hacking Incidents Cybercriminals are relentless. We shield your systems against every form of intrusion, ensuring

Läs mer

Crypto Exchanges

Empowering Crypto Exchanges with Robust Security Solutions Ease your mind: keep your systems safe with our continous security solutions. In the dynamic realm of cryptocurrency exchanges, security is paramount. Boltonshield specializes in tailored solutions, addressing the unique challenges of crypto trading—from hacking threats to regulatory complexities. Our services fortify exchanges, protect user data, and ensure platform integrity. Contact Us Crypto Exchange Pain Points We Address Hacking & Data Leakage The constant threat of unauthorized access and data breaches poses a significant risk to the integrity of your platform. At Boltonshield, we specialize in safeguarding your exchange against these threats, ensuring

Läs mer

Finansiering

Säkerhet är viktigt för alla branscher. Bank- och finansbranschen har dock strikta säkerhetskrav och styrs av rigida bestämmelser. De uppgifter som dessa företag behandlar kan potentiellt leda till att ett företag - eller till och med en hel marknad - kollapsar om de används på ett illvilligt sätt. Detta lämnar inget utrymme för fel när det gäller verksamheten och dess säkerhetsåtgärder.

Läs mer

Telekommunikation

Telekombranschen anses vara en av de mest sårbara för cybersäkerhetsattacker. Enligt en färsk rapport från Efficient har 43 % av telekomföretagen drabbats av en DNS-malware-baserad attack. Det rapporterades också att telekomföretagen i genomsnitt bara tillämpade 4 av de 11 kritiska patchar som rekommenderas av ISC under 2016, vilket gör dem särskilt sårbara för zero-day-attacker.

Läs mer

Utveckling av programvara för

SaaS-branschen hanterar kodförråd och stora känsliga databaser. Detta är en av anledningarna till att den står inför ett antal säkerhetsrisker, bland annat dåliga utvecklingsrutiner och svaga lösenord för användare.

Läs mer

Tillverkning

Tillverkningsföretag är starkt beroende av teknik för att förbättra effektiviteten, öka kapaciteten och produktionen och uppnå optimala nivåer av kundnöjdhet.

Läs mer

E-handel

E-handelsföretag är beroende av sin webbplats och sina betalningssystem, som utgör ryggraden i deras verksamhet. Nedtid eller förstörelse av dessa delar är uteslutet eftersom det kan leda till förlorade intäkter, permanent ryktesspridning och kanske till och med ett dataintrång.

Läs mer